Obchodné podmienky

I. Nakupovanie

Nakupovanie tovaru vo firme PowerBeton company s.r.o. môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky  predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.powerbeton.sk formou: e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mail, názov a druh tovaru, popis tovaru (vzor,farba) počet kusov.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 1. Po zrealizovaní objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme PowerBeton. Ako náhle spotrebiteľ zloží zálohu za materiál vo výške (50 %) v hotovosti alebo prevodom na bankový účet, vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 2. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba dovtedy kým sa jeho objednávka nezačne vyrábať.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 21 pracovných dní od dátumu potvrdenia objednávky. Pre najvyššiu spokojnosť našich zákazníkov sa tieto lehoty snažíme udržiavať čo najkratšie.
 2. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobných materiálov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená v deň potvrdenia objednávky.
 2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt a dovoz. V prípade že má spotrebiteľ montáž, tú platí po úplnom dokončení montáže.
 3. Zálohová platba za objednaný produkt je vo výške 50 % z ceny produktu, zvyšnú sumu je zákazník povinný uhradiť v deň doručenia tovaru. V prípade že má zákazník objednanú montáž, tú zaplatí po úplnom dokončení realizácie.
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám pri komunikácii s predajcom. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
 5. a) vlastnou dopravou
 6. b) dopravou predávajúceho

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese ktorú zadá pri zložení objednávky.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Po prevzatí sa zákazník zaručuje že tovar prevzal bez akýchkoľvek fyzických závad alebo poškodení. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba dovtedy kým sa jeho objednávka nezačne vyrábať.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovnom prípade: ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 3. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri produkte zhotoveného podľa osobitých požiadaviek má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy pri typizovanom produkte, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa) § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 6. a) spotrebiteľ neuhradí zálohu za objednaný materiál
 7. b) cenová ponuka bola chybná

VI. Záruka a reklamácia

 1. Vo všeobecnosti, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov (ak nie je predávajúcim určená inak) od dňa zaplatenia, vydania, dodania alebo ukončenej montáže priamo na Vami určenej adrese. Po prevzatí sa zákazník zaručuje že tovar prevzal bez akýchkoľvek fyzických závad alebo poškodení.
 2. Záruka 24 mesicov (ak nie je predavajúcim určená inak) sa vzťahuje na naše produkty a t.j.: betónové oplotenia, betónové stavby, betónové dlažby, pomníky, dekorácie a iné výrobky z betónu.
 3. V prípade výskytu závady sa zaväzujeme k odstáneniu závady výrobku, oprave výrobku, vymeneniu chybného výrobku a dodaniu výrobku bez závad.
 4. Reklamáciu možno uskutočnt písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť doručená alebo oboznámená na e-mail info@powerbeton.sk.
 5. Posúdenie sťažnosti a k odstráneniu závady dôjde najneskôr do 30 dní od dňa doručenia sťažnosti. Odstánenie závady na výrobku alebo jeho nahradenie do 14 dní od skončenia lehoty na posúdenie sťažnosti.
 6. Výrobca nie je zodpovedný za vzniknutie závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri vlastnom transporte, skladovaní, údržbe a montáži výrobku. Ďalej nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním.
 7. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vzniknú z dôvodov spojených s predanej veci. Za chyby sa nepovažujú mikrotrhliny, ktoré sú spôsobené vplyvom premenlivých atmosferických a fyzikálny podmienok v ktorých sa výrobok používa. Výsledné mikrotrhliny nemajú vplyv na životnosť a použiteľnosť produktu.

VII. Údržba a servis

 1. Po úplnom dokončení montáže odporúčame natrieť betónové oplotenie hĺbkovým penetračným prostriedkom.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.